Oswego fishing trip on Lake Ontario.

Salmon on Lake Ontario