Oswego fishing trip on Lake Ontario.

Stinger catches 14lb. Walleye on Lake Ontario.