Brittney with a Monster Lake Ontario Salmon

King Salmon Oswego.

Salmon on a Oswego fishing trip on Lake Ontario.