Tournament fishing trip on Lake Ontario.

Salmon fishing trip on Lake Ontario.